Accueil > Aansluiting

Bedankt voor uw deelname aan het UnVapo pour tous.tes affiliate programma (het "Programma")! LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIT AFFILIATE PROGRAMMA AANDACHTIG DOOR. Door deel te nemen aan het Programma, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

1. Inleiding

 1. Deze Algemene Voorwaarden van het Affiliate Programma ("Overeenkomst" of "Voorwaarden") vormen een wettelijke overeenkomst tussen (a) de deelnemer aan het Affiliate Programma ("Affiliate", "u", "uw" of "uw"), en (b) La Centrale Vapeur ("wij", "ons" of "onze"), de eigenaar van Jahguar en onze website https://lacentralevapeur.com/nl/

 2. U verklaart, garandeert en komt overeen dat (a) u volledig bevoegd en gemachtigd bent om deze Algemene Voorwaarden aan te gaan en uit te voeren, of (b) als u aan het Programma deelneemt namens een organisatie, entiteit of groep, dat u gemachtigd bent om deze Algemene Voorwaarden namens een dergelijke organisatie, entiteit of groep te accepteren.

 3. Updates van de algemene voorwaarden. We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen. Indien wij wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door de datum aan het begin van deze Voorwaarden te wijzigen. Als je na de wijzigingen blijft deelnemen aan het Programma, betekent dit dat je de wijzigingen aanvaardt. Controleer deze Voorwaarden regelmatig op updates.

2. Subsidiabiliteit en inschrijving

 1. La Centrale Vapeur kan elke aanvraag tot deelname aan het Programma goedkeuren of weigeren, om welke wettelijke reden dan ook of om geen enkele reden.

 2. U moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn, of een hogere minimumleeftijd in het rechtsgebied waarin u woont, om u te registreren voor een account bij het Programma (een "Account").

 3. Door u aan te melden voor lidmaatschap van het Programma, stemt u ermee in om (a) nauwkeurige, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie te verstrekken; (b) uw informatie bij te houden en onmiddellijk bij te werken in geval van wijzigingen; (c) de veiligheid van uw Account te handhaven door uw wachtwoord te beschermen en de toegang tot uw Account te beperken; (d) La Centrale Vapeur onmiddellijk op de hoogte stellen als u een inbreuk op de beveiliging of onbevoegde toegang in verband met uw account, de services of het programma ontdekt of anderszins vermoedt; (e) de verantwoordelijkheid nemen voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en alle risico's aanvaarden die gepaard gaan met geautoriseerde of onbevoegde toegang tot uw account.

 4. In het geval van een geschil over het eigendom van een account, behouden wij ons het recht voor om het eigendom van de account te onderzoeken en vast te stellen op basis van ons redelijke oordeel.

3. Affiliate websites

 1. Affiliate websites van waaruit Affiliate La Centrale Vapeur en de Diensten (gezamenlijk de "Affiliate Websites") promoot, mogen niet (a) octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, privacyrechten, persoonlijkheidsrechten of enig ander intellectueel of eigendomsrecht schenden, verduisteren of schenden; (b) wetten schenden of de schending ervan bevorderen; (c) lasterlijk, frauduleus, bedrieglijk of misleidend zijn; (d) spam, phishing, "kettingbrieven", "piramidespelen" of andere vormen van onethische marketing of reclame vormen; (e) pornografisch, vulgair, kinderen uitbuiten of anderszins obsceen zijn; (f) producten, diensten of ander materiaal bevatten van seksuele aard of bedoeld voor volwassenen; of (g) geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schade tegen een individu of groep bevorderen

 2. De Affiliate is volledig verantwoordelijk voor en behoudt alle rechten en eigendomsrechten van de aangesloten websites. De Affiliate erkent en stemt ermee in dat La Centrale Vapeur (a) op geen enkele manier verplicht is om de Gelieerde Websites te controleren, te bewaken, te valideren, te corrigeren of bij te werken, en (b) uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid afwijst die voortvloeit uit de Gelieerde Websites.

4. Verantwoordelijkheden en beperkingen van Affiliates

 1. De Affiliate zal alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten en regels naleven, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetten inzake consumentenbescherming, reclame, anticorruptie, exportcontrole en gegevensprivacy.

 2. De Affiliate stemt ermee in om La Centrale Vapeur onmiddellijk te helpen bij de naleving van alle toepasselijke wetten, met inbegrip van verzoeken van betrokkenen die La Centrale Vapeur kan ontvangen van een persoon die door de Affiliate naar La Centrale Vapeur is verwezen. De Affiliate stemt er verder mee in om La Centrale Vapeur onmiddellijk bij te staan bij het voldoen aan elke verplichting om samen te werken met toezichthoudende autoriteiten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 3. De Affiliate zal alleen potentiële klanten doorverwijzen naar La Centrale Vapeur die (a) geldige contactgegevens hebben verstrekt; (b) geen robots of bots zijn, vals, onwettig of anderszins frauduleus zijn; en (c) voldoen aan de geschiktheidsvereisten zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden van La Centrale Vapeur

4.4. Affiliate reclame

 1. Met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn uiteengezet, is de Affiliate verantwoordelijk voor de inhoud, communicatie en materialen, met inbegrip van de vorm en het formaat daarvan, die door de Affiliate worden gebruikt om La Centrale Vapeur of diensten in verband met het Programma te promoten ("Promotie-inhoud"). Het is Affiliate niet toegestaan het Steamtown Eigendom (zoals hieronder gedefinieerd), waaronder mede begrepen de Steamtown handelsmerken, logo's, banners en grafische voorstellingen, te wijzigen, aan te passen, te kopiëren of na te maken bij gebruik van het Steamtown Eigendom in of als onderdeel van de Promotie Content. Toegestane versies van Happy Co Eigendom die gebruikt mogen worden in Promotional Content zijn beschikbaar in het Account van de Affiliate.

 2. De Affiliate zal direct gehoor geven aan de instructies van La Centrale Vapeur om de Promotie Content aan te passen of te verwijderen.

 3. In de Promotie-inhoud moet worden vermeld dat de Affiliate lid is van het Programma en een marketingrelatie heeft met La Centrale Vapeur. De Affiliate mag zijn relatie met La Centrale Vapeur niet verhullen of zijn deelname aan het Programma op geen enkele manier maskeren, noch verklaren of impliceren dat hij een partner, werknemer of andere vertegenwoordiger van La Centrale Vapeur is.

4.5. Gedragscode voor Affiliates

Affiliates moeten voldoen aan de hoogste normen van ethiek en professionaliteit. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, mogen de Affiliate en/of uw promotionele inhoud in verband met het Programma niet

 1. Op geen enkele wijze een verkeerde voorstelling geven van de Diensten, met inbegrip van hun prijzen, plannen, kortingen of functies;

 2. Garanties, incentives, beloningen of schadeloosstellingen aanbieden of verstrekken, tenzij schriftelijk goedgekeurd door La Centrale Vapeur;

 3. La Centrale Vapeur en haar vertegenwoordigers, de Diensten of het Programma in diskrediet brengen;

 4. Illegale of spamming reclamemethoden gebruiken;

 5. Concurreren met of interfereren met de directe reclame-inspanningen van La Centrale Vapeur. Van tijd tot tijd kan La Centrale Vapeur ervoor kiezen om deel te nemen aan directe online reclame. Affiliate zal geen advertenties plaatsen die gericht zijn op de handelsmerken en servicemerken van La Centrale Vapeur en zal geen advertenties plaatsen die op enigerlei wijze de handelsmerken of servicemerken van La Centrale Vapeur aankondigen of weergeven. Dit betekent onder andere dat de Affiliate niet zal bieden (met betrekking tot online reclame, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, pay-per-click of pay-per-impression campagnes) op trefwoorden of zinnen die de handelsmerken, dienstmerken, gedeponeerde handelsmerken of gedeponeerde URL's van La Centrale Vapeur bevatten, of variaties, afkortingen of spelfouten daarvan.

 6. Verkeer doorverwijzen naar La Centrale Vapeur via pay to read, pay to click, banneruitwisseling, klikuitwisseling, PPC-reclame, pop-up/under of vergelijkbare methoden. Verwijzingen moeten afkomstig zijn van gelieerde websites;

 7. Iframes of een andere techniek of technologie gebruiken om de Affiliates tracking cookie toe te voegen aan een verwijzing op een andere manier dan door te klikken;

 8. Gebruik maken van technieken of technologie om links te verhullen om La Centrale Vapeur te promoten op websites en/of netwerken die niet expliciet worden vermeld in uw account;

 9. La Centrale Vapeur "https://lacentralevapeur.com/nl/", de logo's of handelsnamen van La Centrale Vapeur, of variaties, afkortingen of spelfouten daarvan weer te geven in een URL, domeinnaam, social media profiel of andere online of offline aanwezigheid.

 10. Links plaatsen naar sites en media van La Centrale Vapeur of op enigerlei wijze verwijzen naar La Centrale Vapeur op websites met coupons;

 11. Deel te nemen aan incentiveprogramma's of sites met zakelijke kansen;

 12. Op geen enkele manier naar onszelf te verwijzen. Dit omvat het verwijzen naar een bedrijf of website waarin de Affiliate een controlerend, eigendoms- of aandelenbelang heeft. Elke verwijzing waarbij betaling wordt gedaan met behulp van een betalingsvorm waarover de Affiliate zeggenschap heeft of waarvan de Affiliate de eigenaar is, wordt beschouwd als een schending van deze Voorwaarden.

5. Verwijzing Commissies

 1. De Affiliate dient een hyperlink te plaatsen op de betreffende Affiliate Websites, in een door La Centrale Vapeur goedgekeurde indeling, die een potentiële klant van La Centrale Vapeur doorverwijst naar de La Centrale Vapeur Website (de "Affiliate Link"). Een "Referred Customer" is een potentiële klant van La Centrale Vapeur die op een Affiliate Link klikt, zich registreert voor een La Centrale Vapeur account en een bestelling plaatst

 2. La Centrale Vapeur behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken doorverwezen klanten te deactiveren en uit het programma te verwijderen die de bestelling niet hebben afgerond of waarvan de bestelling om welke reden dan ook is geannuleerd, of die de servicevoorwaarden niet naleven.

 3. De Affiliate komt in aanmerking voor eenmalige en/of terugkerende verwijzingsbetalingen van La Centrale Vapeur ("Commissie") onder de volgende voorwaarden:

  1. De rekening van de Affiliate is actief op het moment dat de verwezen klant zijn vergoedingen aan La Centrale Vapeur betaalt. Een verkoop die moet worden terugbetaald door La Centrale Vapeur (bijvoorbeeld een bedenktijd van 14 dagen) leidt tot de annulering van de eerder aan de affiliate toegekende commissie.

 4. Het bedrag en de berekeningswijze van de commissies worden bepaald en kunnen naar goeddunken worden gewijzigd door La Centrale Vapeur. De bedragen en de berekeningswijze van de commissies, evenals hun updates, zijn beschikbaar op de affiliate ruimte

 5. De commissies worden berekend op basis van de werkelijke kosten die door de doorverwezen klant zijn betaald, exclusief belastingen (zoals belasting over de toegevoegde waarde, omzetbelasting, goederen- en dienstenbelasting, etc.), heffingen of rechten die door de doorverwezen klant verschuldigd zijn. Als de doorverwezen klant een korting heeft ontvangen, wordt de commissie berekend op basis van de korting. Eenmalige of extra kosten en aanvullende abonnementen worden niet meegenomen in de commissieberekening. Als er om welke reden dan ook vergoedingen worden terugbetaald aan een doorverwezen klant, kan La Centrale Vapeur deze bedragen in mindering brengen op de toekomstige provisies van de doorverwezen klant.

 6. La Centrale Vapeur is niet verantwoordelijk voor tracking cookies die opzettelijk of onopzettelijk werden verwijderd. Er wordt geen commissie betaald voor trackingfouten van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, trackingfouten veroorzaakt door de affiliate die een affiliate link bewerkt, maskeert of manipuleert.

 7. Commissies worden betaald via bankoverschrijving of een andere betalingsmethode gekozen door La Centrale Vapeur. La Centrale Vapeur is niet verantwoordelijk voor transactiekosten die worden aangerekend door PayPal/Stripe of een andere betalingsprovider.

 8. Commissies worden alleen betaald wanneer het saldo van alle verschuldigde commissies meer dan € 50,00 bedraagt.

 9. La Centrale Vapeur is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of verkeerd geadresseerde provisiebetalingen.

 10. U bent als enige verantwoordelijk voor alle belastingverplichtingen aan alle belastingdiensten die voortvloeien uit of verband houden met uw deelname aan ons programma. La Centrale Vapeur zal geen enkele belasting inhouden op uw commissiebetalingen.

6. Beëindiging

 1. La Centrale Vapeur kan, naar eigen goeddunken, het Programma, deze Overeenkomst en/of uw Account op elk moment beëindigen zonder formele kennisgeving, en Affiliate kan deze Overeenkomst op elk moment beëindigen door La Centrale Vapeur hiervan schriftelijk in kennis te stellen (gezamenlijk, "Beëindiging").

 2. Bij beëindiging, (a) zal de Affiliate (i) onmiddellijk alle gebruik van het eigendom van La Centrale Vapeur staken, met inbegrip van de logo's, merken, banners, afbeeldingen, inhoud, handelsmerken en software van La Centrale Vapeur, (ii) alle Promotiecontent verwijderen en retourneren of vernietigen, en (b) zal La Centrale Vapeur niet langer verplicht zijn tot affiliate met deze Overeenkomst, met inbegrip van de betaling van ontvangen of reeds ontvangen Commissies.

 3. In het geval van een beëindiging, afloop, stopzetting of opschorting van deze Voorwaarden of het Programma, zal elke bepaling die, om uitvoering te geven aan haar bedoeling, deze beëindiging, afloop, stopzetting of opschorting van deze Voorwaarden of het Programma zou moeten overleven, deze beëindiging, afloop, stopzetting of opschorting van deze Voorwaarden of het Programma overleven, met inbegrip van maar niet beperkt tot Artikel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13.

7. Eigendom van La Centrale Vapeur

 1. De Diensten en het Programma, en alle eigendomsrechten daarop, zijn de exclusieve eigendom van La Centrale Vapeur. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, zijn alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Diensten en het Programma, met inbegrip van alle servers, illustraties, grafieken, afbeeldingen, websitetemplates en widgets, literaire werken, bron- en objectcode, computercode (inclusief html), toepassingen, audio, muziek, video en andere media, ontwerpen, animaties, interfaces, documentatie, afgeleiden en versies, de look, feel en lay-out van de Diensten en het Programma, de methoden, middelen, producten, algoritmen, gegevens, interactieve functies en objecten, reclame- en acquisitietools en -methoden, uitvindingen, handelsgeheimen, logo's, domeinnamen, aangepaste URL's, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en andere eigendomsrechtelijke, geregistreerde of ongeregistreerde en/of registreerbare identificatoren, en alle afgeleiden daarvan (gezamenlijk "La Centrale Vapeur Eigendom") zijn eigendom van en/of in licentie gegeven door La Centrale Vapeur.

 2. De Gelieerde Onderneming zal geen aanspraak maken op het eigendom van het Stoomfabriek Eigendom, noch zal de Gelieerde Onderneming enige handeling verrichten of nalaten te verrichten in afwijking van de rechten op het Stoomfabriek Eigendom, hetzij gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, hetzij daarna.

8. Geheimhouding

Alle aan de Affiliate verstrekte informatie met betrekking tot de activiteiten, klanten, leveranciers, software, technologie of financiële toestand van La Centrale Vapeur, of andere informatie die door La Centrale Vapeur als vertrouwelijk wordt aangemerkt (gezamenlijk de "Vertrouwelijke Informatie"), is een waardevol bezit dat La Centrale Vapeur vertrouwelijk wenst te houden. De Affiliate zal alle Vertrouwelijke Informatie die aan de Affiliate wordt verstrekt of door de Affiliate wordt verkregen vertrouwelijk houden en ervoor zorgen dat zijn werknemers en onderaannemers deze vertrouwelijk houden, en zal deze informatie noch geheel, noch gedeeltelijk, direct of indirect, onthullen of bekendmaken aan enige persoon, noch dergelijke Vertrouwelijke Informatie gebruiken (anders dan bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst), zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van La Centrale Vapeur.

9. Relatie tussen de partijen

De relatie tussen u en La Centrale Vapeur is uitsluitend die van onafhankelijke contractpartijen. Niets in deze Overeenkomst creëert een agentschap, joint venture, partnerschap, franchise of andere vorm van gezamenlijke onderneming, dienstverband of fiduciaire relatie tussen ons. Noch La Centrale Vapeur noch de Affiliate heeft het recht of de bevoegdheid, uitdrukkelijk of stilzwijgend, om verplichtingen aan te gaan of te creëren in naam van of voor rekening van de andere partij of om de andere partij te binden aan een contract, overeenkomst of verbintenis met een derde partij.

10. Controle en inspectie

Centrale Vapeur behoudt zich het recht voor om bij de Affiliate informatie, documenten, gegevens, personeel en andere materialen op te vragen met betrekking tot de Affiliate Websites en de Promotionele Content. De Affiliate is verplicht om op verzoek volledige, nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en gedetailleerde informatie te verstrekken aan La Centrale Vapeur.

11. Beperking van aansprakelijkheid

 1. NOCH LA CENTRALE VAPEUR, HAAR EIGENAARS, WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEURS, AGENTEN, AANNEMERS, FILIALEN, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS, NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF LEVERING VAN DE DIENSTEN OF HET PROGRAMMA ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN, OF GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, ONGEACHT OF HET STEAM CENTER IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS ALS EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL HIERIN UITEENGEZET BLIJKT TE HEBBEN GEFAALD VAN ZIJN ESSENTIËLE DOEL.

 2. IN GEEN GEVAL ZAL STEAM CENTRAL'S TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG VAN EEN DERDE VAN UW VERDIENDE EN ONBETAALDE COMMISSIES.

 3. DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE HIERBOVEN UITEENGEZET ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST AANGEGAAN TUSSEN STEAM CENTRAL EN DE AFFILIATE.

12. Vrijwaring

 1. U gaat ermee akkoord La Centrale Vapeur (en elk van haar eigenaars, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, aannemers, licentiegevers en filialen) (gezamenlijk de "La Centrale Vapeur Schadeloosgestelden") te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, kosten, uitgaven, schade en letsel, en/of welke aansprakelijkheid dan ook, met inbegrip van advocaatkosten, die een schadeloosgestelde van La Centrale Vapeur kan oplopen of lijden als gevolg van een claim, rechtszaak, procedure of onderzoek beweerd of ingesteld door een derde partij, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met (a) uw deelname aan het Programma ; (b) Gelieerde websites of Promotie-inhoud; (c) uw inbreuk of vermeende inbreuk op deze Voorwaarden; of (d) uw inbreuk of vermeende inbreuk op enige wet of de rechten van derden.

 2. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elke actie of procedure te controleren, met inbegrip van de keuze van een raadsman, en om te bepalen of wij deze willen schikken en zo ja, onder welke voorwaarden, in welk geval u met ons zult samenwerken bij het doen gelden van eventuele beschikbare verdedigingen.

13. Overige

 1. Ons Privacybeleid is hierin opgenomen door middel van verwijzing en vormt samen met deze Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot hun gezamenlijke onderwerp.

 2. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van La Centrale Vapeur.

 3. Indien wij nalaten of vertragen om enig recht, bevoegdheid of privilege onder deze Voorwaarden uit te oefenen, vormt dit geen verklaring van afstand van dit recht, bevoegdheid of privilege.

 4. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een van deze Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige Voorwaarden, die alle volledig van kracht blijven.